Huurrecht

Wanneer heeft de verhuurder het recht om de huur op te zeggen?

Huurder en verhuurder kunnen het eens zijn over de beëindiging van de huurovereenkomst en deze met wederzijds goedvinden beëindigen, bijvoorbeeld als de huurder expliciet instemt met een opzegging door de verhuurder. 

Indien de verhuurder zonder medewerking van de huurder de huur wil opzeggen is deze opzegging gebonden aan een aantal voorschriften. Om een vast huurcontract (voor onbepaalde tijd) te beëindigen zal de verhuurder de volgende stappen moeten ondernemen. 

Er moet worden opgezegd per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Hierin moet de verhuurder opzeggronden vermelden. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd dient opgezegd te worden tegen een voor betaling van de huurprijs geldende dag, meestal is dat de eerste dag van de maand. Er moet een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden in acht worden genomen. De minimum opzegtermijn is drie maanden. Voor elk jaar dat de huurder ononderbroken heeft gehuurd, komt er een maand opzegtermijn bij, met een maximum van zes maanden.

voorbeeld: stel het gaat om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij de huur op de eerste van de maand verschuldigd is. De huurder bewoont de woning 2,5 jaar. De opzegtermijn is dan 3+2=5 maanden. Op 15 juni zegt de verhuurder de huur op. De opzegging kan dan plaatsvinden op 1 december.

De verhuurder kan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd slechts opzeggen met inachtneming van een aantal in de wet opgenomen opzeggronden.

Wettelijke opzeggronden:

  • Slecht huurderschap

De huurder heeft zich niet als goed huurder gedragen. Hierbij moet men denken aan het feit dat een huurder bepaalde verplichtingen heeft, zoals het betalen van de huur, zich onthouden van wangedrag en de buren geen overlast bezorgen. Voldoet de huurder niet aan zijn verplichtingen, dan gedraagt hij zich niet al een goed huurder. 

  • Het huurcontract is tijdelijk aangegaan

Is uw huurcontract op of na 1 juli 2016 gestart? Dan mag uw huurcontract worden beëindigd na de afgesproken periode. Uw verhuurder moet het aflopen van uw huurcontract wel schriftelijk aan u bevestigen. Dit moet minimaal 1 maand vooraf, maar niet eerder dan 3 maanden voordat uw huurcontract afloopt.

Indien de verhuurder geen schriftelijke bevestiging stuurt, ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd. 

  • Eigen gebruik verhuurder

De verhuurder heeft de kamer dringend nodig voor eigen gebruik. De verhuurder moet aannemelijk maken dat hij de kamer zo dringend nodig heeft, dat het voortzetten van de huurovereenkomst niet meer redelijk is. Tijdens een procedure zal de rechter de belangen van de huurder en de verhuurder afwegen. De rechter zal eventueel ook kunnen oordelen dat de verhuurder ‘passende’ vervangende woonruimte voor de huurder moet zoeken.  

LET OP: indien de verhuurder de woning wil verkopen is dit in beginsel geen geldige opzeggrond. Koop breekt namelijk geen huur. De nieuwe eigenaar wordt de nieuwe verhuurder en het huurcontract loopt gewoon door.  

  • Voorstel nieuw huurcontract

De huurder weigert een redelijk voorstel voor het wijzigen van de huurovereenkomst te accepteren. Het voorstel mag niet gaan over de huurprijs of servicekosten, hier bestaan speciale regels voor.  

  • Geldend bestemmingsplan

De verhuurder mag de huur opzeggen als hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past binnen de regels van het bestemmingsplan. Realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn. Wordt de huur beëindigd omdat de verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Dan moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder.

De overeenkomst eindigt niet automatisch door opzegging door de verhuurder. Als de huurder binnen zes weken schriftelijk afwijzend reageert of binnen die zes weken in het geheel niet reageert, kan de verhuurder – als hij de beëindiging wil doorzetten – een verzoek aan de kantonrechter doen om het tijdstip te bepalen waarop de huurovereenkomst zal eindigen. Bij de behandeling van het verzoek neemt de rechter uitsluitend de in de opzegging vermelde gronden in aanmerking.

Wat moet ik doen om mijn borg terug te krijgen?
Welke onderhoudskosten moet ik zelf betalen en welke betaalt mijn verhuurder?
Welke kosten kunnen er meekomen met het huren van een woonruimte en moeten deze worden betaald?
Wanneer heeft de huurder het recht om op te zeggen?